Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017

Ὥρα τοῦ τέλους γιὰ τὴν Γερμανία


«Ἡ πρέφα εἶναι παιχνίδι τῆς τράπουλας, ὅπου τὸ ζητούμενον εἶναι νὰ κερδίσῃ κάποιος, ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερα καπίκια..». 
Ἔχουμε τόσο ἐφησυχάσει στὸ παραμῦθι τῆς «γεωπολιτικῆς ἀναβαθμίσεως» καὶ τῆς ἐπερχομένης «σωτηρίας» τῆς χώρας ἀπὸ τοὺς Trumpούκους τῆς Ἀμερικῆς, ὥστὲ δὲν μποροῦμε νὰ διακρίνουμε πλέον τὸ τὶ γίνεται μέσα στὸ σπίτι μας.
Τυφλωμένοι ἀπὸ τὴν ἐσωτερικὴ διαφθορὰ καὶ τὰ ψέμματα τῶν κυβερνώντων, ἀδυνατοῦμε νὰ δοῦμε τὸ ὁλοφάνερο, πλέον,σχέδιο τῶν βορείων «συμμάχων» μας. Δῆλαδή… Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἡ ἀδίστακτος Γερμανία ἔκανε τὸ παιχνίδι της καὶ κέρδισε, γεμίζοντας τὰ ταμεῖα της, τώρα ποὺ ἀπεκαλύφθη ὁ πραγματικός της ῥόλος, ἑτοιμάζεται νὰ τὴν …«κάνῃ» μὲ …«ἐλαφρὰ πηδηματάκια»!!!
 Τὸ πρῶτο βῆμα ἔγινε ἤδη μὲ τὴν ἀπόφαση γιὰ μίαν Εὐρώπη τῶν πολλῶν ταχυτήτων.
Τώρα θὰ περιμένη τὴν ἐπομένη εὐκαιρία της γιὰ νὰ προχωρήσῃ στὸ τελικὸ στάδιο τοῦ σχεδίου.
Ἡ ἀμείλικτος πραγματικότης τῆς ζωῆς.
Ὅταν δὲν σοῦ χρειάζεται πιὰ κάτι, τὸ πετᾶς.
Φυσικὰ ὁ Γερμανὸς δὲν θέλει κατ’ οἱονδήποτε τρόπο νὰ ἀναλάβῃ τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν διάλυση αὐτῆς τῆς Εὐρώπης, Γιὰ αὐτὸ θὰ διαλέξη κάποιον ποὺ θὰ παίξη τὸν ῥόλο τοῦ «χρησίμου ἠλιθίου».
Γιὰ τὸ ποιὸς ἀκριβῶς θὰ εἶναι αὐτὸς ὁ «ἠλίθιος», ἀφήνω ἐσᾶς νὰ τὸ μαντέψετε μόνοι σας.

filonoi

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου